Baggeren en storten | Compendium Kust en Zee

Baggeren en storten

Een groot deel van de jaarlijks gestorte sedimenten wordt gebaggerd en gestort in het zuidelijke deel van de Noordzee, wat grotendeels te wijten is aan het onderhoud van vaargeulen en havens. Tussen 2008 en 2014 werd meer dan 1.000 miljard ton (drooggewicht) gestort in de OSPAR-regio (Noordoost-Atlantische Oceaan en Noordzee). In België werd in die periode meer dan 267,2 miljoen ton (drooggewicht)  gestort. In de ‘Thematekst’ wordt een overzicht gegeven van de wetenschappelijke kennis, socio-economische gegevens en juridische aspecten van de gebruikersfunctie ‘Baggeren en storten’ voor het Belgisch deel van de Noordzee. De situatie van de bagger- en stortactiviteiten in het Schelde-estuarium komt aan bod in het hoofdstuk 'Schelde-estuarium'. De internationale regelgeving die van toepassing is op deze activiteit wordt in meer detail besproken onder 'Wetgeving', terwijl de figuren en achterliggende data interactief beschikbaar worden gesteld via ‘Kustportaal'. Meer informatie over de aanwezige expertise met betrekking tot baggeren en storten binnen de Belgische mariene onderzoeksgroepen en hun relevante onderzoeksinfrastructuur kan bekomen worden via ‘Onderzoeksgroepen’ en ‘Infrastructuur’.